Icon

 

 

專業教室

為了強化學生的實作能力,達到學以致用的教學目標,本系依課程及能力培養需求,成立各類專業教室,藉由實務操作提升學生的學習成效與專業技能。目前擁有多媒體電腦教室、微處理機實驗室、網路實驗室及一般e 化教室,未來將配合教學及職場需求,持續購置各項實驗設備。 

現有專業教室:

多媒體電腦教室   .微處理機實驗室   .網路實驗室   .一般教室e化設備     

回資科系首頁超連結

                                                              最後更新日期103年1月27日